foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

U JEŻY W MAJU

„ Moja miejscowość, mój region”

- zapoznanie się z położeniem swojej miejscowości na mapie Polski

- nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

- wzbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojego regionu

- rozwijanie umiejętności ważenia i porównywania masy różnych przedmiotów

 - rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym klasyfikowania i przeliczania

„ Moja ojczyzna”

- wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc

- poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych

-  wyjaśnienie znaczenia słowa stolica, zapoznanie się z herbem Warszawy

-  poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską

-  zapoznanie się z symbolami Unii Europejskiej

-  utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń

„Łąka w maju”

- poznawanie ogólnej budowy kwiatu

- rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące

-  poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników

-  rozwijanie umiejętności poprawnego stosowania poszczególnych części mowy

-  wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych typowych dla wiosny

„ Święto rodziców”

-   rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych

-  rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej

-  zapoznanie się z rolami matki i ojca w rodzinie

-  wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami