foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

U JEŻY W MARCU

„ Marcowa pogoda”

- odkrywanie liter c, C – małej i wielkiej

- poznanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka

- kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku

- rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody

 - poprawne posługiwanie się w liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym

„ Zwierzęta naszych pól i lasów”

- wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka

- odkrywanie litery u, U – małej i wielkiej; określanie miejsca spółgłoski w słowie

-  wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt żyjących w lasach

-  rozwijanie logicznego myślenia

-  podaje charakterystyczne cechy ssaków, ptaków i owadów

-  utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych dla pól i lasów

„Wiosenne przebudzenie”

- odkrywanie litery ł, Ł – małej i wielkiej; określanie miejsca spółgłoski w wyrazie

-  wzbogacenie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów

-  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i czytania ze zrozumieniem

-  określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt w związku ze zmianą pór roku

-  przybliżenie efektu odbicia i symetrii

„ Zwierzęta z dżungli i sawanny”

-   odkrywanie litery z, Z – małej i wielkiej; określanie miejsca spółgłoski w wyrazie

-  zapoznanie z kontynentem afrykańskim i wybranymi egzotycznymi gatunkami zwierząt

-  aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek

-  zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami